Stopka redakcyjna

Preambuła

Administratorzy niniejszej strony internetowej (Gastro Star AG, w imieniu "Grupy eisberg" , zwanej dalej "Grupą eisberg") uznają stronę internetową "eisberg.com", wraz ze wszelkimi z nią związanymi elementami, za wyłączną własność Grupy eisberg.

Jeżeli Grupa eisberg nie wyraziła na to wcześniejszej pisemnej zgody, zabroniona jest jakakolwiek częściowa lub całościowa reprodukcja, jakiekolwiek wykorzystanie graficzne lub dalsze rozpowszechnianie niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części. Powyższy zapis nie obejmuje artykułów oraz doniesień prasowych.

Administrator strony internetowej
Gastro Star AG

Dane korespondencyjne
Gastro Star AG
Hüttenwiesenstrasse 4
CH- 8108 Dällikon

Dane kontaktowe, adres e-mail
eisberg Gruppe - Gastro Star AG

Dział: Sales, Marketing & Communication: holding@eisberg.com

Odpowiedzialność za treść

Treści naszych stron internetowych zostały sporządzone ze szczególną starannością. Grupa eisberg nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji umieszczanych w trybie online.

Informacje dotyczące odpowiedzialności

Z zasady wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Grupy eisberg, dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w skutek użytkowania lub nie użytkowania podanych informacji, czy też powstałych z powodu użytkowania błędnych lub niekompletnych informacji, o ile Grupie eisberg nie można jednoznacznie udowodnić umyślnej lub nieumyślnej winy.

Odsyłacze/Linki

Nie bierzemy odpowiedzialności za treść i sposoby ochrony danych osobowych stron internetowych, do których prowadzą bezpośrednie albo niebezpośrednie odnośniki. Grupa eisberg w szczególności nie bierze odpowiedzialności za dostępność, poprawność, kompletność, aktualność oraz za zgodność z prawem informacji udostępnionych przez osoby trzecie.

Ochrona danych osobowych

Danych znajdujących się na naszych serwerach nie przekazuje się osobom trzecim, a wykorzystuje się je wyłącznie w celach statystycznych. Pozwala nam to na bieżąco optymalizować naszą obecność w sieci zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.
Zabrania się osobom trzecim wykorzystywania danych kontaktowych zamieszczonych, zgodnie z obowiązkiem zamieszczania takich danych, w stopce do przesyłania materiałów reklamowych bądź informacyjnych, o ile nie dzieje się to na wyraźne życzenie firmy.

Siedziba sądu właściwego

Właściwością miejscową sądu, dla wszystkich roszczeń związanych z niniejszą stroną internetową, jest miasto Zurych.

Logo Facebook Logo Instagram Logo YouTube Logo Pinterest