Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych oraz innych regulacji prawnych państw członkowskich i innych przepisów prawa:

Eisberg AG - Schweiz
Hüttenwiesenstrasse 4
CH-8108 Dällikon                                                                                                                                                                                                                         Phone : +41 44 847 55 11
E-Mail : mail@eisberg.com

Inspektor ochrony danych osobowych:

Martin Wohlwend
Phone: +41 44 847 55 11
Email: info@gastrostar.ch

[1. Zakres przetwarzania danych osobowych]

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, jej zawartości i świadczenia usług oraz wyłącznie w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych ("RODO")

[2.  Opis i zakres przetwarzania danych osobowych]

Za każdym razem, kiedy użytkownik wchodzi na nasza stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane użytkownika i informacje dostarczane przez system informatyczny komputera wysyłającego żądanie. Gromadzimy następujące rodzaje danych:

Informacje na temat rodzaju wyszukiwarki (i jej wersji), systemu operacyjnego, spółki dostarczającej usługi Internetowe, adresu IP, daty i godziny wizyty na stronie, stron, z których użytkownik przeszedł na naszą stronę, stron, które odwiedził system użytkownika za pośrednictwem naszej strony, historii przeglądania;

[3. Cel przetwarzania danych osobowych]

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz system jest niezbędne, aby strona mogła zostać wyświetlona na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w postaci plików dziennika w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Oprócz tego, dane umożliwiają nam optymalizację strony i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych w celach marketingowych nie jest objęta niniejszymi postanowieniami.

[4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

Dla przedmiotowej strony internetowej, dane przetwarzane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi: podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że przechowywanie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej spółki bądź stron trzecich, które przewyższają interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych.

[5. Okres przechowywania]

Dane będą usuwane niezwłocznie wykorzystaniu ich do celów, w jakich były gromadzone. W przypadku gromadzenia danych do celów wyświetlenia strony, informacje usuwane są po zakończeniu sesji. 

Jeżeli dane przechowywane są w plikach dziennika, usuwane są one w okresie do siedmiu dni. Możliwe jest przechowywanie danych przez dłuższy czas. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane bądź przenoszone w celu uniemożliwienia przypisania adresu konkretnym użytkownikom.

[6. Brak zgody i opuszczenie strony]

Gromadzenie danych do celu wyświetlenia strony oraz przechowywanie danych w postaci plików dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony. W związku z tym nie istnieje możliwość niewyrażenia zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych. Jeżeli użytkownik nie chce dopuścić do przechowywania jego danych, musi opuścić stronę i wstrzymać się od wywoływania jej adresu w przyszłości.

[7. Wykorzystanie plików cookies]

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce bądź przez przeglądarkę w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza jakąś stronę internetową, w jego systemie może być zapisany plik cookie. Taki plik zawiera specyficzny ciąg znaków, który umożliwia identyfikację przeglądarki w momencie, gdy adres strony wywoływany jest ponownie. 

Celem wykorzystania plików cookies jest uproszczenie korzystania z serwisów internetowych. Niektóre z funkcji oferowanych przez naszą stronę wymagają wykorzystania plików cookies. W tym celu niezbędne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji następujących funkcji: zapisanie ustawień języka

Następujące dane są przechowywane i przekazywane w formie plików cookies: ustawienia języka 

Dane użytkowników gromadzone w niezbędnych ze względów technicznych plikach cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1, lit. f RODO, jako że przechowywanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej spółki bądź stron trzecich, które przewyższają interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych. W celu zminimalizowania ingerencji przetwarzania danych w prawa i wolności użytkownika, dane użytkownika gromadzone w ten sposób są pseudonimizowane poprzez techniczne działania zapobiegawcze. W ten sposób uniemożliwia się przypisanie takich danych do konkretnych użytkowników. Takie dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników. Przy wejściu na naszą stronę, specjalny baner informuje o wykorzystywaniu plików cookies do celów analitycznych i odsyła do niniejszego dokumentu. Jest tam również informacja o tym, w jaki sposób w ustawieniach przeglądarki można zablokować przechowywanie plików cookies.

Ustawienia ciasteczek

[8. Formularz kontaktowy, telefon i adres e-mail]

Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy służący do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takiej formy kontaktu, dane osobowe wpisane do maski wprowadzania danych zostaną do nas przesłane i będą przechowywane. Takie dane zawierają: Nazwę użytkownika, adres e-mail.

Można również skontaktować się z nami pod adresem e-mail i numerem telefonu podanymi na stronie. W takim przypadku dane osobowe użytkownika podane za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu, będą przez nas przechowywane. 

Żadne z takich danych nie będą przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem grupy Bell Food Group. Dane są przekazywane do przechowywania w centralnych ośrodkach danych grupy Bell Food Group w celu przygotowania analiz oraz strategii do celów prowadzenia działalności przez Bell Food Group. Takie zestawienia mogą być następnie przesyłane do innych państw UE lub EOG lub do Szwajcarii.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. a RODO, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przekazywanych podczas przesyłania korespondencji elektronicznej jest art. 6 ust. 1, lit. f RODO. Jeśli korespondencja elektroniczna ma na celu zawarcie umowy, wówczas podstawę prawną stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi i utrzymania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, powyższe również stanowi niezbędny uzasadniony interes wynikający z przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania wiadomości służą zapobieganiu niewłaściwemu użyciu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu ochrony naszych systemów informatycznych.

Dane będą usuwane niezwłocznie wykorzystaniu ich do celów, w jakich były gromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych z formularza kontaktowego oraz przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, momentem usunięcia danych jest zakończenie korespondencji z użytkownikiem. Korespondencję można uznać za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują na ostateczne rozwiązanie sprawy. 

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas procesu wysyłania wiadomości usuwane są one w okresie do siedmiu dni.

Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli kontakt z użytkownikiem prowadzony był za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych za pośrednictwem tego samego środka kontaktu na adres e-mail wskazany w stopce redakcyjnej. W takim przypadku kontakt z użytkownikiem zostaje zakończony. Jeżeli na podstawie zaistniałej komunikacji z użytkownikiem zostały już podjęte działania mające dla nas prawnie wiążące skutki względem użytkownika, jesteśmy wówczas uprawnieni do odmowy usunięcia danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie jednego z wymienionych postanowień art. 6 RODO.

W takim przypadku, wszelkie dane osobowe przechowywane podczas kontaktu z użytkownikiem zostaną usunięte.

[9. Prawa użytkownika]

Jeżeli użytkownik również przetwarza dane, postanowienia RODO dotyczą również jego. Ma on wówczas wobec nas następujące prawa:

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo zwrócić się o informacje, czy jego dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Jeśli możliwe jest takie przetwarzanie, wówczas użytkownik może zażądać podania mu informacji dotyczących:

 • celu przetwarzania danych osobowych;
 • rodzajów danych osobowych, które są przetwarzane;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych użytkownika, lub – jeżeli podanie takich informacji nie jest możliwe – kryteriów określania okresu przechowywania takich danych;
 • prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkich możliwych informacji o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są pozyskiwane bezpośrednio od podmiotu danych;
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o zakresie i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji dotyczących przekazywania jego danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. W takim przypadku użytkownik może zażądać poinformowania go o właściwych gwarancjach zgodnych z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych osobowych.

Prawo do korekty danych osobowych

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeżeli takie dane osobowe są niepoprawne bądź niekompletne. Mamy obowiązek nanieść poprawki w danych osobowych użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu informacji o poprawnym brzmieniu tych informacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych jeżeli:

 • użytkownik zakwestionuje prawidłowość danych osobowych w okresie pozwalającym nam na sprawdzenie prawidłowości takich danych;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem , jednak użytkownik odmawia usunięcia jego danych, zamiast tego żądając ograniczenia ich przetwarzania;
 • dane osobowe nie są nam już potrzebne do przetwarzania, jednak potrzebujemy ich do składania, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych, lub
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jednak nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnienie przewyższa racje użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało ograniczone, dane takie mogą być przetwarzane (ale nie przechowywane) wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu składania, dochodzenia i obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych oraz prawnych lub na podstawie istotnego interesu publicznego Unii bądź państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi postanowieniami, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed uchyleniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Wówczas my będziemy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia takich danych osobowych, jeżeli:

 • takie dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich były gromadzone bądź w inny sposób przetwarzane;
 • użytkownik cofnie zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a lub art. 9 ust. 2, lit a RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna uprawniająca nas od przetwarzania takich danych; 
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne uzasadnione powody o wyższej randze uzasadniające przetwarzanie takich danych bądź użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO; 
 • dane osobowe użytkownika są przetwarzane bezprawnie; 
 • usunięcie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państw członkowskich, którym podlegamy;
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika były gromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli upubliczniliśmy dane użytkownika, a jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy wszelkie stosowne działania, w tym rozwiązania techniczne, uwzględniając dostępne zaplecze technologiczne i koszty jego zastosowania, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie takich danych o żądaniu usunięcia wszelkich linków do takich danych, ich kopii i replikacji, wysuniętym przez użytkownika stanowiącego podmiot takich danych.  

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

 • w celu egzekwowania prawa wolności wypowiedzi oraz informacji;
 • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych odnośnie do przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej bądź państwa członkowskiego, którego prawu podlegamy, lub w celu realizacji przedsięwzięć w interesie publicznym, lub w celu wykonywania poleceń administracyjnych zgodnie z nadanymi nam uprawnieniami;
 • dla dobra interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwizacyjnych w związku z dobrem interesu publicznego, do celów badań naukowych bądź historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z  art. 89 ust. 1 RODO, o ile postanowienie prawne, o którym mowa w podpunkcie a) spowoduje uniemożliwienie bądź znaczne utrudnienie osiągnięcia celów takiego przetwarzania danych, lub 
 • w celu składania, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do korekty lub usunięcia swoich danych osobowych bądź ograniczenia ich przetwarzania, zobowiązani będziemy do poinformowania o tym wszystkich podmiotów, którym ujawnione zostały dane takiego użytkownika, o ile nie okaże się to niemożliwe bądź wymagać będzie nieproporcjonalnych do celu starań. Mamy prawo do uzyskania informacji o wszystkich takich podmiotach.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać podane nam dane osobowe w formie uporządkowanego, standardowego i odczytwalnego na komputerze pliku. Oprócz tego użytkownik ma prawo przesyłania danych osobowych do innych właściwych osób bez utrudnień z naszej strony, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnej z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Powyższe prawo uwzględnia prawo do zażądania przesłania danych osobowych dotyczących użytkownika przez nas bezpośrednio innym osobom upoważnionym, o ile jest to technicznie możliwe. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i wolności innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w interesie publicznym lub wykonywania poleceń administracyjnych zgodnie z nadanymi nam uprawnieniami.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, z powodów wynikających z sytuacji użytkownika, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6(1)(e) lub (f) RODO; niniejsze postanowienie znajduje również zastosowanie do profilowania na podstawie powyższych postanowień.

W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnienie przewyższające interes, prawa i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie ma na celu składanie, dochodzenie i obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu jego danych osobowych w takich celach; niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie również do profilowania, o ile związane jest z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, takie dane nie będą wówczas już przetwarzane.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych za pośrednictwem procedur zautomatyzowanych z użyciem specyfikacji technicznych.

Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na ochronę danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w kwestiach indywidualnych, w tym w kwestii profilowania

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania, jeżeli taka decyzja: 

 • jest niezbędna do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy nami a użytkownikiem; 
 • jest dopuszczalna przez prawo Unii Europejskiej bądź prawa państw członkowskich, którym podlegamy, jeśli takie prawa uwzględniają stosowne środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika; 
 • podejmowana jest za wyraźną zgodą użytkownika.

Takie decyzje nie mogą jednak opierać się o szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie znajdą art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO oraz zostaną podjęte stosowne kroki mające na celu ochronę praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika.

W takich przypadkach podejmiemy stosowne kroki mające na celu ochronę praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji z naszej strony, do określenia swojej pozycji oraz do zakwestionowania decyzji.

Prawo odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywa, pracuje lub jest podejrzany o naruszenie, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z RODO.  

Organ nadzorczy, w którym złożone zostało zażalenia zobowiązany jest do poinformowania osoby składającej zażalenie o statusie oraz wyniku postępowania zażaleniowego, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

[10. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych]

Ta strona internetowa wykorzystuje Facebook Social Plugins, dostarczane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Powiązania rozpoznaje się dzięki logo portalu Facebook lub wyrażeniom „Polub”, „Lubię to”, „Udostępnij” w kolorach charakterystycznych dla potalu Facebook (niebiesko-biały). Informacje dotyczące wszystkich wtyczek portalu Facebook dostępne są pod poniższym adresem:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wtyczka powoduje ustanowienie bezpośredniego połączenia pomiędzy wyszukiwarką użytkownika a serwerami  portalu Facebook. Operator strony internetowej nie ma więc wpływu na charakter i zakres danych przekazywanych przez wtyczkę do serwerów Facebook Inc. Więcej informacji znajduje się pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje Facebook Inc. o odwiedzeniu tej strony przez użytkownika. Możliwe jest, że adres IP użytkownika będzie przechowywany. Jeżeli podczas odwiedzania tej strony użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w portalu Facebook, powyższe informacje zostaną również powiązane z jego kontem na portalu Facebook. 

W przypadku korzystania z funkcji plugin – na przykład poprzez udostępnienie lub kliknięcie „lubię to” pod postem  - do  Facebook Inc. przekazane zostaną również powiązane informacje. Jeżeli użytkownik nie chce, aby takie informacje zostały powiązane przez Facebook. Inc. z kontem użytkownika, użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta przed wejściem na tę stronę. 

Ponadto, strona ta wykorzystuje przycisk „+1" Google Plus,  który obsługuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).  W przypadku wejścia na stronę zawierającą przycisk „+1", ustanowione jest bezpośrednie połączenie pomiędzy wyszukiwarką użytkownika a serwerami Google .  Operator strony internetowej nie ma więc wpływu na charakter i zakres danych przekazywanych przez wtyczkę do serwerów Google Inc. Użytkownik powinien kliknąć przycisk  „+1" po zalogowani do Google +, aby udostępnić zawartość strony na publicznym profilu użytkownika.

Według Google Inc., dane osobowe gromadzone są wyłączne w przypadku kliknięcia takiego przycisku.  Adres IP zapisywany jest także dla zalogowanych użytkowników Google.  Jeżeli użytkownik nie chce dopuścić do zachowania takich danych przez Google Inc. oraz ich powiązania z jego kontem,  powinien się wylogować przed wejściem na tę stronę.

Informacje dotyczące przycisku „+1" dostępne są pod następującym adresem: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Ponadto, strona ta wykorzystuje Twitter-slats,  które obsługuje Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).  W przypadku wejścia na stronę zawierającą taki przycisk, pomiędzy wyszukiwarką użytkownika a serwerami portalu Twitter ustanawiane jest bezpośrednie połączenie.  Operator strony internetowej  nie ma więc wpływu na charakter ani zakres danych przekazywanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów Twitter.  Według Twitter Inc., gromadzony i przechowywany jest wyłącznie adres IP użytkownika.

Informacje dotyczące obsługi danych osobowych przez Twitter Inc. dostępne są pod poniższym adresem: https://twitter.com/privacy

[11th Google Analytics]

Ta strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics" świadczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy wykorzystania strony przez użytkowników.  Usługa wykorzystuje „pliki cookies" – pliki tekstowe  przechowywane na terminalu użytkownika.  Informacje gromadzone przez pliki cookies są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Strona ta stosuje anonimizację IP.  Adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zostanie zredukowany.  Redukcja taka eliminuje możliwość  powiązania adresu IP z konkretnym użytkownikiem.  W ramach umowy dotyczącej danych kontraktowych zawartej pomiędzy operatorami strony internetowej a  Google Inc, Google Inc. wykorzystuje zgromadzone  informacje w celu oceny wykorzystania strony internetowej oraz aktywności na stronie, oraz w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Użytkownik ma możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie właściwych ustawień w wyszukiwarce.  Nie ma gwarancji uzyskania nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji na tej stronie, jeżeli wyszukiwarka użytkownika nie zezwala na zapisywanie plików cookies.

Ponadto, można skorzystać z wtyczki wyszukiwarki celem uniemożliwienia przesłania do i wykorzystywania przez Google Inc. informacji gromadzonych przez pliki cookies (w tym adresu IP użytkownika). Odpowiednia wtyczka znajduje się pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc. dostępnych jest pod poniższym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Logo Facebook Logo Instagram Logo YouTube Logo Pinterest